Έρευνα Έλλειψης Δεξιοτήτων

Κοινωνική εκπαίδευση για Ψηφιακά Αναλφάβητους Ενήλικες και Ψηφιακούς Μετανάστες

Μια έρευνα έλλειψης δεξιοτήτων θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2. Στόχος είναι η παραγωγή μιας επιστημονικής έρευνας, ώστε να επιτευχθεί μια βαθιά ανάλυση σχετικά με τον ψηφιακό αναλφαβητισμό στους ενήλικες. Στο Πακέτο Εργασίας 2 προβλέπεται μια βαθύτερη ανάλυση για την ορθή προετοιμασία των δραστηριοτήτων που πρόκειται αναπτυχθούν στο πλαίσιο του IO3: η εν λόγω ανάλυση θα αποτελείται τόσο από πρωτογενή όσο και από δευτερογενή έρευνα, με σκοπό την εμβάθυνση στην τρέχουσα κατάσταση (αιτιώδης έρευνα μέσω πρωτογενών δεδομένων). Η σύγκριση των δύο αναλύσεων θα αναδείξει τις υπάρχουσες διαφορές. Η ανάλυση των κενών μεταξύ των δύο καταστάσεων θα συμβάλει στον καθορισμό των δραστηριοτήτων και των προτεραιοτήτων για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων. Εξάλλου, πρόκειται για προπαρασκευαστική φάση για την επίτευξη ενός σαφούς υλικού, που θα πρέπει να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί για την επίτευξη των στόχων, στο πλαίσιο του IO3.

CPIA Lecce             IDP                      Demostene                     UMA

                        ESeniors                                       Internet Web Solutions                     AKMH               

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτός ο ιστότοπος και το περιεχόμενό αυτού αντικατοπτρίζουν μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

Erasmus Plus